VU Campus
ZUIDAS AMSTERDAM

Studio Hartzema werkt sinds 2005 voor de Vrije Universiteit en VUmc als adviseur op het gebied van stedebouw, landschap en architectuur. VU en VUmc zijn gelegen op de VU Campus als onderdeel van Zuidas, Amsterdam.

Stedenbouwkundige maquette VU Campus

Het Masterplan voor de VU Campus beschrijft de ambities, uitgangspunten en randvoorwaarden voor de ruimtelijke ontwikkeling. De campus is een plek waar de VU en VUmc de samenleving ontmoeten. Deze is onderdeel van de stad, goed verbonden met de wereld en georiënteerd op de maatschappelijke omgeving. Dat maakt de gewenste kruisbestuiving mogelijk tussen wetenschap en bedrijfsleven en schept de voorwaarden voor inhoudelijke ontwikkeling. Studenten,medewerkers, patiënten en bezoekers vinden hier een aantrekkelijke omgeving. Deze campusontwikkeling wordt gedragen door drie pijlers: de campus verbindt, nodigt uit tot ontmoeting en is slim geordend. Duurzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

"De opgave is veelal tweeledig; enerzijds wordt ingezet op uitstraling en uitwisseling met de omliggende stad, anderzijds wordt vormgegeven aan een samenhagend en betekenisvol collectief."
Masterplankaart VU Campus
"Alle gebouwen op de campus grenzen direct aan de openbare ruimte. Entrees zijn goed herkenbaar. Publieksgerichte functies komen zoveel mogelijk in de plinten van de gebouwen: de laag op het straatniveau."
Impressie Campusplein VU
Impressie Botanische tuin VUmc
"Het Campusplein VU vormt de levendige en karaktervolle huiskamer voor de universiteit, terwijl de Botanische tuin VUmc een betekenisvolle, verstilde plek is – een plek voor bezinning"
VU Campus in Zuidas

De campus krijgt een aantrekkelijke openbare ruimte die uitnodigt tot ontmoeting en kennisuitwisseling. Deze samenhangende buitenruimte bestaat uit een structuur van hoofdstraten en een netwerk van herkenbare secundaire verbindingen met betekenisvolle pleinen en plekken. De campus is een samenhangende stedelijke omgeving die naadloos aansluit op het omliggende gebied en waarbinnen iedere plek uniek is. Dat biedt een breed palet aan omgevingskwaliteiten die gebouwen en functies een plaats op de campus geven.

Een netwerk van plekken en pleinen verbindt de VU Campus met Zuidas
"Een mix aan functies, een breed palet aan voorzieningen en een aantrekkelijke openbare ruimte dragen bij aan een levendige campus."
Vertikale gelaagdheid van functies in de gebouwen

De VU en VUmc trekken bij de verdere ontwikkeling van de campus samen op. Waar dat kan, worden activiteiten gebundeld en geoptimaliseerd. Niet alleen van de VU en VUmc, maar ook van andere partijen. Deze samenhang krijgt een ruimtelijke vertaling: functies die nauw met elkaar te maken hebben, komen dichtbij elkaar. Dat leidt tot een optimalisatie van ruimte in de gebouwen en in het gebied als geheel. Het levert betere resultaten voor multidisciplinair onderzoek en een sterker profiel naar de buitenwereld.

Gegevens

Opdrachtgever
Vrije Universiteit en VUmc
Type opdracht
Stedenbouwkundig Masterplan
Omvang
40 ha., 960.000 m2 bvo
Looptijd
2005-heden
Status
in ontwikkeling
Supervisor
Henk Hartzema, Carin van der Wal
Ontwerpteam
Anne Zekveld (projectleider), Federica Francalancia, Ruben Sannen, Lucia Macrí, Mariana Brito, Alice Pokorna, Federico Gambi, Davide Benini, Michiel Burgerhout

Alle werken

Deel deze pagina