Het Havenkwartier
RIJSWIJK

Na anderhalf jaar planvorming met ontwikkelaars en gemeente Rijswijk is in mei 2019 het Ruimtelijk Kader voor het Havengebied Plaspoelpolder opgeleverd. In het plangebied van ongeveer 20ha ontstaat middels transformatie en nieuwbouw ruimte voor een gemengd en duurzaam stedelijk gebied met nautische kwaliteiten.

Havenkwartier Rijswijk; nieuw ankerpunt in de regio. Voor de Metropoolregio Den Haag Rotterdam waarvan Rijswijk deel uitmaakt is een woningbouwopgave benoemd van 240.000 woningen. Een groot deel van deze woningen zullen binnen het bestaande stedelijke gebied moeten worden gerealiseerd. In een steeds voller wordende Randstad zijn de plekken met een gunstige (OV) bereikbaarheid, nabijheid van (centrum)voorzieningen en/of landschappelijke kwaliteit het meest aantrekkelijk voor transformatie en verdichting. De aantrekkelijkheid verbetert verder wanneer er sprake is van een combinatie van genoemde factoren (bereikbaarheid, voorzieningen en landschappelijke kwaliteit). Het levert een nieuwe vorm van stedelijkheid op. Niet het bekende centrum-stedelijke milieu, maar een verstedelijking op basis van een overlap van verschillende krachtenvelden en positieve locatie-eigenschappen.

Rijswijk Haven is strategisch gelegen bij OV, snelweg en landschap.
'Het Havenkwartier wordt een gebied met een eigen identiteit en tegelijk levendig onderdeel van Rijswijk.'
Rijswijk Haven vormt samen met Oud Rijswijk, In de Boogaard en Rijswijk Buiten een verbijzondering in deze groene gemeente.

Het Rijswijks groen is een meerwaarde voor de stad, de metropoolregio en hun inwoners. Dit kan de komende jaren verder worden versterkt met de komst van het Havenkwartier, een gemengd woonmilieu met bedrijvigheid en woningen aan het water. Hier kunnen de toekomstige bewoners profiteren van de aanwezigheid van water in al haar facetten als; uitzicht, recreatie en fietsverbindingen via de Vliet naar Delft en Den Haag.

'De Vliet en de haven bieden grote kansen om een aangenaam verblijfsgebied te realiseren waarin functies als wonen, werken, horeca en andere voorzieningen een plek kunnen krijgen.'
Gebouwen en ruimte versterken elkaar en dragen samen bij aan een goed microklimaat en duurzame stedelijkheid.
'De vaste kaders worden gesteld door bepaalde structuren vastomlijnd te benoemen. Hiermee worden zekerheden en kwaliteiten duurzaam verankerd waarmee invullingen kansrijk worden en mogelijke conflicten worden voorkomen. Deze kaders worden vastgelegd in het ruimtelijk raamwerk.'

Het is de bedoeling dat het Havenkwartier zich ontwikkelt tot een duurzame, gemengde en waterrijke stadswijk. Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen het raamwerk van de openbare ruimte en de invullingen van de bouwvelden. Specifieke thema’s zijn functiemenging, buitenruimte (kwaliteit en uitstraling), samenhang en variatie, klimaatadaptieve en natuurinclusieve bouw, dichtheid en bouwhoogte, plinten, verkeer en parkeren en de aansluitingen op de omgeving. Extra aandacht is gegeven aan de mogelijkheden om aantrekkelijke verblijfsplekken te realiseren. Dit alles speelt een rol in de geleidelijke transformatie van het gebied tot een duurzaam en levendig deel van Rijswijk; een wereld van verschil!

'Een dergelijke organische gebiedsontwikkeling vraagt om een stip op de horizon, om uitdagingen en verleidingen, maar ook om houvast. Het perspectief van Het Havenkwartier ligt in de toekomst, waaraan gewerkt zal worden volgens heldere beginselen.'

Gegevens

Opdrachtgever
gemeente Rijswijk
Type opdracht
Stedenbouwkundig Ruimtelijk Kader
Omvang
20,5 ha.
Looptijd
2017-2019
Status
in ontwikkeling
Ontwerpteam
Pim Heikoop (projectleider), Dylan van Wel, Anne Zekveld, Cecilia Bandera, Federica Francalancia, Monika Michalska, Hugo Plat

Alle werken

Deel deze pagina