Park Vogelenzang
BENNEBROEK

Park Vogelenzang is de nieuwe benaming van het terrein van GGZ inGeest in Bennebroek. Voorzien wordt de oude gebouwen te herbestemmen, reguliere woningbouw toe te voegen en daarbij het (monumentale) parkkarakter te behouden.

Een terrein van ongeveer 40ha., voor een groot deel bos en voor het overige bestaand uit historische en recente bebouwing voor huisvesting en verzorging van psychiatrische patiënten. Het terrein, voorheen ook de Geestgronden genoemd, heeft inmiddels deels zijn functie verloren.

Veranderingen in de zorg maken dat de intensiteit van oorspronkelijk gebruik op het terrein lager is geworden. De oude ”Geestgronden” veranderen van een monofunctioneel psychiatrisch zorgterrein, naar een terrein waar ruimte is voor allerlei functies. Het monumentale ensemble van gebouwen uit de jaren 30 van de vorige eeuw blijft daarbij behouden en ingepast in een landschappelijk raamwerk met met daarbinnen nieuwe woningen. Op het terrein blijft plaats voor de meest kwetsbare groep patiënten die langdurige zorg nodig hebben.

“Maak van het ziekenhuisterrein van GGZ inGeest een landelijk terrein waarin functies als zorg, wonen en werken elkaar liefst versterken, maar in elk geval niet bijten.”

Daarbij ligt onze focus op een mooi terrein met goede functies. Dat kan mede door het verlagen en beheersen van kosten (onderhoud gebouwen en gebied) en het zoeken naar passende functies voor de monumentale gebouwen, worden gerealiseerd. Daarnaast zal door de sloop van zorgpanden, ruimte worden gemaakt voor de toevoeging van andere, nieuwe functies. Daarbij ligt wonen voor de hand gelet op het karakter van het terrein. Hoeveel woningen, en welke vorm, dat zal de tijd, de vraag en de wens moeten uitwijzen. Wel willen wij randvoorwaarden meegeven die vertaald kunnen worden in een bestemmingsplan. Zo kiezen wij er voor om langs de Leidsevaart, ten noorden van ons eigen zorgcluster, enkel kleinschalige, laagbouw van woningen toe te staan. Dit past in de kleinschaligheid van dat gebied. De monumentale panden dienen alle ruimte te krijgen voor een functieverandering.

"Open gebieden en landschappelijke bijzonderheden worden in de drukke Randstad steeds waardevoller. In Park Vogelenzang wordt dit dan ook gekoesterd"

De visie voor Park Vogelenzang in Bennebroek wordt primair ontwikkeld vanuit het landschap en de openbare ruimte. De openbare ruimte is immers datgene wat ons bindt. De openbare ruimte is van ons allemaal, we leven er in en we delen het met anderen. Bovendien is de openbare ruimte blijvend. Stedelijke ruimtes en bijzondere landschappen overleven de generaties en zijn vaak na honderden jaren nog zo goed als intact, waar gebouwen verdwijnen blijft de openbare ruimte over.Het behoud van de landschappelijke kwaliteiten zal mede bepalend zijn voor zowel de sfeer, de structuur en de duurzame kwaliteit voor park Vogelenzang. Dit gebeurt door het vastleggen van een duurzaam landschappelijk raamwerk. In dit raamwerk is het bos, de open ruimte van de centrale as, groene ruimte, het water van de Leidsevaart en de bestaande laan opgenomen.

Groen raamwerk
"De oorspronkelijke centrale as wordt in ere hersteld en het hart van Park Vogelenzang. Verbinden en verblijven staan centraal"
"De deelgebieden vormen de contramal van het landschappelijke raamwerk"

De deelgebieden vormen de contramal van het landschappelijke raamwerk. De bebouwing kan vervolgens op een flexibele manier gerealiseerd worden binnen vastomlijnde ontwikkelingsgebieden. De totale omvang van de ontwikkelingsgebieden beslaat een oppervlakte van 15,7 hectare. Dit komt overeen met ongeveer 41% van het totale plangebied. Binnen deze gebieden vallen zowel de te behouden bebouwing als de mogelijkheden voor nieuwbouw op het terrein. Park Vogelenzang is op deze manier opgedeeld in 8 deelgebieden.

Deelgebiedpaspoort - historisch hart

Gegevens

Opdrachtgever
GGZ inGeest
Type opdracht
Stedenbouwkundig Masterplan
Omvang
38,2 ha.
Looptijd
2012-2013
Status
In ontwikkeling
Projectteam
Michiel Burgerhout (projectleider), Alice Pokorna, Federica Francalancia, Rudolf van Ee, Mariana Brito, Tomasso Sartorio
In samenwerking met
Procap (projectmanagement), Stadkwadraat (kostencalculatie), Kees Vertegaal (ecologisch advies)

Alle werken

Deel deze pagina