Masterplan Stationskwartier
ZWIJNDRECHT

Het Stationskwartier wordt het levendige nieuwe hart van Zwijndrecht. Het gebied heeft alle ingrediënten om uit te groeien tot een bijzonder stuk Zwijndrecht: bereikbaar, zichtbaar, centraal en gelegen bij de rivier. Een stedelijk welkom in de groene gemeente Zwijndrecht waar het straks goed wonen, werken en verblijven is.

Het Stationskwartier is een belangrijke gebiedsontwikkeling in Zwijndrecht en maakt deel uit van het plan ‘Spoorzone’; een samenwerking tussen Provincie Zuid-Holland, Zwijndrecht en Dordrecht. In dit plan worden in een straal van 1 km rondom stations in de Drechtsteden woningen gebouwd. Een stedelijk leefmilieu gelegen naast grootschalige infrastructuur (spoor en A16) vraagt om ontwerpen met beperkingen. Een hogere geluidbelasting is onder voorwaarden acceptabel voor de woningen. Daarnaast speelt het aspect van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Hierdoor wordt er binnen 30m van het spoor niet gebouwd en worden kwetsbare groepen niet ondergebracht binnen 200m van het spoor.

Planologische uitdaging: externe veiligheid tegenover verstedelijkingsambitie
.
'Centraal gelegen en met toegangen via spoor, snelweg en water vormt Het Stationskwartier de eerste indruk van Zwijndrecht, waardoor het beeldbepalend wordt voor bezoekers en passanten.'
.

Vier ruimtelijke bouwstenen maken het Stationskwartier tot een levendig Hart voor de Tuinstad. De samenkomst van Zwijndrechts groene Tuinstad-identiteit met de dynamiek van een stedelijke ontwikkeling leidt hier tot een inrichting waar groen en rood elkaar versterken. Door de hoge dichtheid van bebouwing is de kwaliteit van de groene openbare ruimte des te belangrijker. In het gebied worden door slimme ingrepen de verbindingen tussen oost en west hersteld. Beide zijden van het spoor worden weer met elkaar vervlochten. Daarbij staan voetganger en fietser centraal. De impuls aan bereikbaarheid voor langzaam verkeer gaat gelijk op met een versimpeling van de routes voor automobilisten wat voor de auto ook een verbetering van bereikbaarheid betekent.

.
'De samenkomst van Zwijndrechts groene Tuinstad-identiteit met de dynamiek van een stedelijke ontwikkeling leidt in Het Stationskwartier tot een inrichting waar groen en rood elkaar versterken.'
.

Omdat de ontwikkeling van het Stationskwartier een lange looptijd heeft is het met name van belang een sterke ruimtelijke en functionele structuur neer te zetten waarin kwaliteit wordt gewaarborgd. Het Masterplan geeft de kaders aan voor later op te stellen projectplannen en bestemmingsplannen. Om voldoende flexibiliteit in het plan te houden zijn de kaders beperkt tot essentiële zaken om kwaliteit in de toekomst te garanderen; stedenbouwkundige structuur, routes en verbindingen, raamwerk van openbare ruimte, globale stedenbouwkundige verkaveling en woonmilieus.

Het Groene Lint met Brugplein is één van de verbindingen die de twee zijden van het spoor weer aan elkaar hechten.
de Essentiekaart
.
'De Essentiekaart vormt een solide raamwerk dat de basis is van verdere planvorming, maar ook een aanjager van kwaliteit.'
.

Gegevens

Opdrachtgevers
gemeente Zwijndrecht, Woonkracht10
Type opdracht
Masterplan
Omvang
32,4 ha.
Looptijd
juni 2019 - september 2019
Status
in ontwikkeling
Ontwerpteam
Pim Heikoop (projectleider), Sábá Schramkó, Gianluca de Maria, Dylan van Wel, Aikaterina Myserli
In samenwerking met
Inbo (ondersteunend stedenbouwkundige), Antea Groep (berekening externe veiligheid)

Alle werken

Deel deze pagina